PËr ne

Ju jeni këtu: Ballina Për ne

KOMPANIA EIDA&PATRONI zhvillon aktivitetin biznesor në të gjitha qendrat kryesor të Kosovës,me 15 pika moderne karburanti dhe deponin qendrore në Fushë Kosovë. Po ashtu posedon edhe të gjitha paisjet më moderne përcjellse për operim dhe transport të karburantëve,përfshir këtu dhe lidhjen direkte të depos më hekurudhë. Aktualisht kompania ka 140 puntor mjaft të motivuar për punë,të paisur me kualifikimin dhe përvojen më të lartë për operim në këtë fushë.

Ecurit financiare dhe parametrat tjerë të zhvillimit tregojnë për një rritje të vazhdushme të Profitit të Kompanisë,Qarkullim vjetor i viti 2012 tejkalon shumën 35 milon euro.

Në vijem, harta dhe legjenda përcjellse ofron me tepër detaje mbi kapacitetin teknik dhe lokacionin e secilës pikë të shitjes..

Pikat tona